خرید اشتراک

خرید اشتراک

هفتگی

۷ روزه

۱۰ دوره آموزشی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۶,۰۰۰ تومان

ماهانه

۳۰ روزه

۲۰ دوره آموزشی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۵,۰۰۰ تومان

سه ماهه

۹۰ روزه

۴۰ دوره آموزشی

۵۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۳,۷۵۰ تومان

شش ماهه

۱۸۰ روزه

۸۰ دوره آموزشی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۲,۵۰۰ تومان

سالانه

۳۶۵ روزه

۱۶۰ دوره آموزشی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۱,۸۷۵ تومان

هفتگی

۷ روزه

۱۷ دوره آموزشی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۵,۲۹۴ تومان

ماهانه

۳۰ روزه

۳۵ دوره آموزشی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۴,۲۸۶ تومان

سه ماهه

۹۰ روزه

۵۰ دوره آموزشی

۶۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۳,۰۰۰ تومان

شش ماهه

۱۸۰ روزه

۱۰۰ دوره آموزشی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۲,۰۰۰ تومان

سالانه

۳۶۵ روزه

۲۰۰ دوره آموزشی

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دوره آموزشی بطور متوسط ۱۱,۰۰۰ تومان