تعداد کل دروس 12
دوره آموزشی ارائه به مدیران ارشد
1
۱۱,۰۰۰ تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی نحوه گوش دادن مؤثر
1
۲۳,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی نکات ارتباطی
1
۳۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی برقراری ارتباط در زمان تغییر
1
۱۹,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی مبانی ارتباطات
1
۲۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی ایجاد انعطاف پذیری
1
۱۵,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی ایجاد و ارائه سخنرانی های تجاری
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی ارتباط بین فرهنگ ها
1
۱۵,۰۰۰ تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی توسعه هوش بین فرهنگی
1
۲۱,۰۰۰ تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی