Web

با آموزش و طراحی وب سایت، نحوه طراحی و ایجاد وب سایت را بیاموزید. از صدها دوره ویدیویی، دوره مناسب را برای کمک به جاسازی ویدئو، قالب بندی متن، طراحی در CSS، ایجاد استراتژی محتوا و تجزیه و تحلیل طراحی تجربه کاربر انتخاب کنید.

دوره آموزشی جامع React.js
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع React Native
1
13,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Airtable
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع GraphQL
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی MongoDB
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی پی اچ پی
1
14,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی توسعه MySQL
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع ادوب XD: طراحی
1
11,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی React Native
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Gatsby
1
13,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی React.js
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی یادگیری جنگو
1
10,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Color Trends
1
7,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Claris Connect
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ساخت API های وب با ASP.NET Core
1
14,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع HTML
1
رایگان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع MERN
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Google Sites
1
9,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی HTML: جداول
1
8,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی یادگیری Webflow
1
9,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ساخت HTML معنی دار
1
11,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Vue.js 3
1
16,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی CSS: نمایش
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Tailwind CSS
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی React Hooks
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Squarespace
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ادوب XD
1
18,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Claris Connect
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی فیوژن 360
1
10,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ویرایش‌گر X
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی React: دسترسی
1
7,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Vue.js
1
11,000 تومان
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی انگولار CLI
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی