Project Management

نحوه برنامه ریزی پروژه را با استفاده از نرم افزاری مانند Microsoft Project و Basecamp بیاموزید. با دوره های آموزشی ما، که شامل مدیریت تیم ها، تعیین برنامه های پروژه، تفویض وظایف و مدیریت منابع پروژه است، همه چیز را در مورد مدیریت پروژه یاد بگیرید.

دوره آموزشی جامع Trello
1
13,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی PMO چیست؟
1
رایگان
با زیرنویس انگلیسی