Print Production

مدیریت تولید چاپ و پیش چاپ را کشف کنید، از جمله نحوه انتخاب ذخیره کاغذ، انتخاب قلم ها و تعیین رنگهای نقطه ای. در این فیلم های آموزشی چاپ، چاپ را از مربیان متخصص یاد خواهید گرفت - از ایجاد طرح چاپ در Illustrator و InDesign تا تحویل پروژه های چاپ و پیش چاپ حرفه ای خود با استفاده از پرس دیجیتال ، چاپگرهای مبتنی بر تونر و چاپخانه های افست.