Post Production

درباره تولید پست از جمله نحوه کاهش سر و صدا، ایجاد ترکیب صدا، افزودن جلوه های صوتی و موارد دیگر در Adobe Premiere ،Final Cut Pro ،Pro Tools و سایر نرم افزارهای تولید پست اطلاعات کسب کنید.