تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Mobile Apps

آماده ساختن برنامه کاربردی تلفن همراه با iOS یا Android SDK هستید؟ بیاموزید چگونه با آموزشهای تلفن همراه ما که شامل توسعه iOS و Android و همچنین توسعه برنامه Windows Mobile هستند.