تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Masking + Compositing

درباره ماسک گذاری و ترکیب بندی، از جمله نحوه استفاده از فتوشاپ برای ترکیب عکس ها و ترکیب انتخاب ها، اصلاح گزینه ها با ماسک های فتوشاپ، تصاویر ترکیبی از صفحه سبز و موارد دیگر اطلاعات کسب کنید.