تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Manufacturing

دقیقاً همان چیزی را که می خواهید از طریق فیلم های مربوط به ساخت، که توسط کارشناسان صنعت تدریس می شود، بیاموزید.