تعداد کل دروس 15
دوره آموزشی ساخت HTML معنی دار
1
19,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی یادگیری Webflow
1
9,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی HTML: جداول
1
8,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی CSS: نمایش
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع Squarespace
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی ویرایش‌گر X
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی