تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Interaction Design

طراحی تعامل بر ایجاد رابط ها، سیستم ها و دستگاه ها بر اساس رفتار کاربر متمرکز است. در مورد نمونه سازی سریع، اصول گشتالت، طراحی منو و موارد دیگر اطلاعات کسب کنید.