تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Instructional Design

آموزش طراحی دستورالعمل ما به معلمان نشان می دهد که چگونه جدیدترین و بهترین شیوه ها را برای K-12 و تنظیمات دانشگاه در کلاس های خود اجرا کنند. بیاموزید که به طور مثر با iPad تدریس کنید، کلاس خود را ورق بزنید و موارد بیشتر.