Drawing

هرگز برای یادگیری نحوه نقاشی کردن دیر نیست. با این دوره های آموزشی طراحی، lynda هنرمند را در هر کسی به نمایش می گذارد، و مفاهیم پیچیده ای مانند خط ، لحن، ارزش، چشم انداز و ترکیب را به ایده هایی تبدیل می کند که هر کسی می تواند درک کند. روی اصول کار کنید ، یا چالش طراحی 21 روزه را انجام دهید تا ترسیم یک تمرین روزانه باشد. در این دوره های آموزشی، طراحی با قلم و مداد و همچنین نقاشی دیجیتال روی تبلت ها و برنامه هایی مانند Illustrator و Photoshop بررسی می شود.