تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Development Tools

دقیقاً همان چیزی را که می خواهید از طریق صدها فیلم چگونگی ساخت ابزارهای توسعه که توسط کارشناسان صنعت آموزش داده شده است، بیاموزید.