Cloud Computing

بیاموزید چگونه در سازمان خود تحقیق و پیاده سازی خدمات محاسبات ابری را انجام دهید. به ذینفعان کمک کنید مزایای رایانش ابری را بشناسند و فن آوری هایی مانند Microsoft Azure ،Google Apps و iCloud را نصب و پشتیبانی کنند.

دوره آموزشی AWS: دسترسی بالا
1
14,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Ansible
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی عمیق آمازون EC2
1
9,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی AWS: شبکه سازی
1
10,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی AWS Amplify
1
6,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی هک اخلاقی: پردازش ابری
1
11,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی آزور DevOps
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Azure Logic Apps
1
10,000 تومان
با زیرنویس فارسی