Charts + Graphs

دانستن چگونگی ایجاد نمودارها و نمودارهایی که واضح، خوانا و جذاب باشند، برای ارائه داده ها بسیار مهم است. بیاموزید که چگونه با استفاده از ابزارهای رایج مانند Excel و Visio و برنامه های گزارشگری تخصصی مانند Crystal Reports ، اینفوگرافیک‌ها، قاب های سیم، نمودار جریان، نمودارهای سازمانی، PivotCharts و موارد دیگر را بسازید.