Character Animation

تکنیک های دو بُعدی و سه بُعدی را که برای ساخت یک انیمیشن و زنده کردن یک شخصیت استفاده می شود بیاموزید. برای ایجاد انیمیشن های شخصیت و کشف تقلب در شخصیت، ایجاد چرخه راه رفتن و ساخت یک فیلم متحرک، به مربیان متخصص بپیوندید.