Branding

برای تجارت خود مارک تجاری بسازید که باعث برجسته شدن آن در ذهن مشتری شود. بیاموزید که آرم ها، وثیقه ها و تجربه مشتری چگونه به مارک شرکت شما و خط اصلی آن کمک می کنند.