Accessibility

درباره قابلیت دسترسی از جمله چگونگی دوستانه سازی سایت های خود برای صفحه خوان ها و فن آوری کمکی، نحوه استفاده از نشانه گذاری مناسب و انطباق با استاندارد وب برای دسترسی بیشتر سایت ها به سایت و موتور جستجوگرانه و موارد دیگر اطلاعات کسب کنید.